Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

naochan
7373 06c7 390
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaganzrockbar ganzrockbar
naochan
Reposted fromFlau Flau viasosen sosen
0578 d105 390
Reposted fromtron tron viakrolfasolek krolfasolek
naochan
4691 f502 390
oj by się przydał 
Reposted fromperfectsense perfectsense viaapatyczna apatyczna
naochan
3501 3ec4 390
Reposted fromnebthat nebthat viaapatyczna apatyczna
naochan
Reposted fromnebthat nebthat viaapatyczna apatyczna
3791 1516 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaapatyczna apatyczna
naochan
1564 9d37 390
Reposted fromnyaako nyaako viaapatyczna apatyczna

March 16 2018

naochan
0354 bcb0 390
Reposted fromtfu tfu viaanything anything
naochan
8360 06fa 390
Reposted fromneon neon viasaxn saxn
naochan
1052 6088 390
Reposted fromscorpix scorpix viaEdgi Edgi

March 15 2018

naochan
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream
naochan
6070 5e1c

March 14 2018

naochan
naochan
7336 1943 390
R.I.P.
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawasnae wasnae
naochan
naochan

March 12 2018

naochan
3838 25d6 390
Reposted fromGIFer GIFer viapomoor pomoor

March 09 2018

naochan
8580 cfcd 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik
naochan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl