Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

naochan
6732 96d9 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPaseroVirus PaseroVirus
naochan
Reposted fromsiara siara viaPaseroVirus PaseroVirus
naochan
2999 aa25 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
naochan
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
naochan
8954 f395 390
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viacongreve congreve

June 24 2018

naochan
4890 e68d 390
Reposted fromqb qb viabagatela bagatela
naochan
naochan
naochan
naochan
1325 6e9b 390
Reposted fromtfu tfu viapkz451 pkz451
naochan
Reposted fromkelu kelu viainina inina
naochan
5754 0e64 390
Reposted fromteijakool teijakool viaNayu Nayu

June 10 2018

naochan
9318 3384 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viastraycat straycat
naochan

June 03 2018

naochan
1952 e234 390
Reposted fromnutt nutt viapyotrus pyotrus
naochan
8502 dec1 390
Reposted fromnervure nervure viaMyBlackWings MyBlackWings
naochan
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa, jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała, Jeśli jest tego warta, nie poddasz się, jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart. 
— Bob Marley
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaevlyn evlyn

May 30 2018

naochan
1054 6ee8 390
Reposted fromseaweed seaweed viajazon jazon

May 19 2018

naochan
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viawosq wosq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl